Mokyklos tarybos narių posėdis

2018 metų gegužės mėnesio 31 dieną  Vilniuje įvyko Lietuvių mokyklos Vašingtone Mokyklos tarybos (toliau Tarybos) narių posėdis. Posėdžio metu svarstyta, diskutuota daug aktualių mokyklai klausimų. Šis posėdis paskutinysis šiais mokslo metais.

Mokyklos Tarybos nariams rūpi mokyklos efektyvumo, kokybės, plėtros, lietuviškos  idėjos sklaidos klausimai. Buvo išsakyta  daug minčių dėl  praėjusių 2017-2018 mokslo metų. Pasidžiaugta Direktorės darbu, aktyvia veikla, nutarta Tarybos pirmininkę įpareigoti pravesti metinį pokalbį su Direktore, apsvarstyti atliktus darbus, lūkesčius, aptarti problemas.  Taip pat peržiūrėti ir papildyti Lietuvių mokyklos Vašingtone veiklos nuostatai. Svarstytas ir diskutuotas klausimas dėl Valdybos narių skaičiaus ir efektyvesnės veiklos. Posėdyje nariams kilo daug minčių ir idėjų dėl projektinės veiklos, todėl buvo nuspręsta papildyti nuostatus ,,Mokyklos taryba savarankiškai vykdo projektus, kurie atitinka strateginės veiklos planą ir yra svarbūs mokyklos veiklos plėtojimui. Apie tokius vykdomus ir išbaigtus projektus informuojamas mokyklos direktorius“. Taryba  teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių ir paruošia mokyklos strateginės veiklos gaires 3 metams. Nariams rūpi mokyklos sėkminga ir sklandi  raida, grįsta lietuviškos tapatybės, humanistinių idėjų pagrindu. Aptarta idėja atnaujinti mokymo turinį ir mokymo metodiką, formaliojo ir neformaliojo ugdymo formas. 

Linkėdami sėkmingos vasaros ir laukdami puikių naujųjų mokslo metų,

Mokyklos taryba

Lithuanian School