Ugdymo planas

Kiekviena mokykla, kviesdama mokytis, prisiima atsakomybę už savo siūlomą ugdymo pogramą ir mokinių būsimus mokymosi pasiekimus. Niekas mokykloje nevyksta taip sau. Jos veiklą reglamentuoja tam tikri dokumentai, ugdymo tikslams ir mokinių mokymo procesui keliami reikalavimai. Mūsų mokyklos veiklą reglamentuoja keletas svarbių dokumentų. Trumpai pabandysiu juos pristatyti, kad visi vienodai suprastume, kas, kaip ir kodėl vyks mūsų bendruomenėje šiais mokslo metais, kam mokykla įsipareigoja, pradėdama savo veiklą ir už ką yra atsakinga.

Pirmiausia mūsų mokykla veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose ir paklūsta JAV Lietuvių bendruomenės švietimo tarybos įstatams (2012m. birželio 3 d.), kurie teigia, kad:

Lituanistinių mokyklų tikslas – auklėti jaunąją kartą sąmoningais lietuviais, išmokyti juos lietuviškai kalbėti, rašyti, kad jie pamėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą; supažindinti juos su lietuvių tautos istorija, papročiais ir tradicijomis; supažindinti juos su Lietuvos valstybės teisine struktūra, ekonomika ir tarptautiniais ryšiais, kad jaunoji karta išlaikytų lietuviškumą ir galėtų puoselėti savo ryšius su Lietuva. Visa tai galima įgyvendinti su tėvų parama mokyklai ir pagalba vaikams.

Kartu mes esame savo tėvynės – Lietuvos – dalis, todėl mokyklos vadovybei ir mokytojams rūpi, kad mokykloje organizuojamas mokinių ugdymas savo nuostatomis būtų artimas ir Lietuvos Respublikos mokykloms keliamiems reikalavimams. Todėl mums svarbus ir Lietuvos respublikos švietimo įstatymas
( 2003 m. birželio 23 d.), kuriame teigiama, kad švietimo tikslai yra:

Išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios kalbos ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą…, perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuoti, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą…

Be jokios abejonės šie dokumentai yra svarbūs. Jie pabrėžia vertybes, kuriomis mes tikime, pradėdami mokyti Jūsų vaikus.

Lietuvių mokyklos Vašingtone pagrindinis darbas skiriamas švietėjiškai ir kultūrinei veiklai plėtoti. Pagrindinis mokyklos tikslas yra išmokyti vaikus kalbėti, rašyti, skaityti lietuviškai, suteikti įvairių žinių Lietuvos pažinimui, puoselėti lietuvių kalbą, papročius, tradicijas ir perteikti žmogiškąsias, amžinąsias vertybes.

Ugdymo procese išskirsime šias: meilę, bendravimą, pagarbą, šeimą, tėvynę, gimtąją kalbą, tradicijas, papročius, atsakomybę, sąžiningumą, darbštumą, pasiaukojimą, laisvę, knygą, pažinimą. Kiekvienas mėnuo bus skirtas vertybei. Ieškosime jų literatūros kūriniuose, lietuvių tradicijose, dainose, įžymių žmonių gyvenime, patys bandysime suvokti, atsirinkti ir išsiaiškinti, ką gyvenime reikia branginti ir vertinti.

Kad vaikai pažintų ir pamiltų gimtąją kalbą, suprastų mums svarbius papročius ir tradicijas, norėtų vis daugiau pažinti šalį, kuri brangi jų tėvams ir seneliams, mums reikės Jūsų palaikymo ir supratimo, dalyvavimo mokyklos renginiuose. Nuostatos ir vertybės ugdomos ne tik mokytojų, bet ir šeimos pavyzdžiu, meile kalbai ir įsipareigojimu ją branginti ir puoselėti kasdien, būnant ir augant doru žmogumi.

Kas ir yra mūsų visų bendras tikslas, gal ir sudėtingesniais žodžiais dokumentuose išdėstytas.

Ilona Verbušaitienė