Apie pamoką, įvykusią 2017 m. sausio 29 d.

Pamokos tema buvo ,,Graudi ir įstabi J. Aisčio lyrika“ (iš ciklo ,,Gyvenimo provokacijos poetų neoromantikų kūryboje“). Pamokoje buvo pristatytas J. Aisčio gyvenimas, poeto asmenybės bruožai, nulėmę kūrybos savitumą, sopulio, kančios, ilgesio motyvus. Buvo perskaityti ir analizuoti šie J. Aisčio eilėraščiai: ,,Apie rudenį ir šunį“, ,,Ne aš“, ,,Miškas ir lietuvis“, ,,Peizažas“, ,,Karaliaus šuo“, ,,Paprastasgyvenimas “, ,,Pasiskundimas“. Buvo ieškoma atsakymų į klausimus, kaip atsiskleidžia eilėraščių  lyrinis subjektas, koks jo santykis su gamta, tėviškės balsais, ką jaučia grįždamas gimtinėn ir būdamas toli nuo jos, koks poeto santykis su gyvenimu, bėgančiu laiku, paprastais dalykais, tuo, kas negrįžta... Mokiniams skirta parašyti po trumpą impresiją ,,Dėl ko liūdi J. Aisčio lyrikos žmogus?“

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School