Šokių kolektyvas „Eglutė”

Šokis – viena seniausių žmogaus kultūrinės veiklos formų, turinti gilias ir ilgaamžes tradicijas. Žmonės nuo seno mėgo žaidimus ir ratelius, linksmintis gegužinėse ir vakarotuvėse. Judesiu kalbėta ir tebekalbama išraiškingai ir nuoširdžiai, juo išreiškiama emocinė būsena. Šokis atspindi bendruomenės kultūrą, suburia visuomenę, palaiko etninės tradicijos gyvavimą. Liaudies šokiai atskleidžia tautos pasaulėvaizdį, mąstymo būdą, papročius ir tradicijas, tai svarbi lietuvių kultūros dalis ir grožinės literatūros pamatas.

Šokio, kaip vienos iš meno šakų, reikšmingumas žmogaus gyvenime mažai kam kelia abejonių. Meninis ugdymas asmenybei teikia visapusišką ir ypatingą savęs ir pasaulio pažinimą, suvokimą ir įprasminimą. Pripažįstama, kad ypač didelę reikšmę šokis vaidina jaunosios kartos auklėjime. Šokių mokymasis padeda mokiniams giliau suvokti tautos šaknis ir suprasti kalendorinių švenčių prasmę. Liaudies mene keliamos ir propaguojamos dvasinės vertybės yra visada aktualios ugdant jauną žmogų, jo asmenybę.

Lietuvių tautinių šokių tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą, ugdyti ir skleisti lietuvybę, burti mokinius į bendrą ratą, skatinti meilę tautiškoms vertybėms, išlaikyti ir puoselėti tautinių šokių meną, diegti domėjimąsį lietuviškąja kultūra, istorija ir tradicijomis per šokį.

Mūsų tikslas – atskleisti šokių gebėjimo ypatumus ir naudą mokyklinio amžiaus vaikams, suteikti jiems žinių apie lietuvių liaudies šokio istoriją, tautinių šokių charakterį, tautinius drabužius ir muziką. Kadangi šokis yra meninės veiklos išraiška, tai ugdo vaiko meninius gebėjimus, estetines pažiūras, plėtoja emocinį ir mąstymo procesus. Muzika ir šokis greičiausiai ir giliausiai paveikia vaiko giluminius klodus. Šokis lavina judesį, kultūrą ir lankstumą, fiziškai susitirpina žmogų, ugdo valią, skatina džentelmeniškumą, atskleidžia žmonių santykius, išmoko disciplinos, gerina nuotaiką, įkvepia siekti rezultatų bei ugdo asmenybės tobulėjimą. Taigi, šokį galima laikyti sveikatos, kūno grožio, jėgos, grakštumo šaltiniu, formuojančiu vertybines kūno kultūros orientacijas, ugdančiu dvasingumą, dorovingumą ir estetinį skonį.

Nenuginčijama tradicija tapusios dainų ir šokių šventės išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, tautinės kultūros gyvybingumą, tėvynės meilę ir solidarumą. Jos suburia skirtingas kartas, padeda ugdyti etines vertybes. Todėl šokių klasių tikslas yra paruošti mokinius XV lietuvių tautinių šokių šventei, kuri įvyks 2016 metais Baltimorėje, Merilendo valstijoje.

Šokių mokytoja: Eglė Derkintytė