Padėka

Vasario 16 - oji - valstybės atkūrimo diena, mūsų vienybės ir laisvės šventė. Būtent šią dieną, valstybei ir kiekvienam lietuviui svarbią dieną, Lietuvių mokyklos Vašingtone bendruomenė dėkoja mokyklos pagrindiniams rėmėjams:

LIETUVIŲ FONDUI IR KAZICKŲ ŠEIMOS FONDUI už paramą, kuri leidžia mums išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas išeivijoje.

Būkime visi savo tautos ir savo žemės sūnūs ir dukros, mylėkime savo tėvynę, jos istoriją, kalbą!

TĖVYNE,

Tiktai mūsų meilėj - tu didžiulė.
Mūsų delnuose - tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy - brangiausia pasaka.
Mūsų akyse tu - saulės kraštas.

J.Degutytė

Su 99 gimtadieniu, LIETUVA!

Lithuanian School